Satıcı: Vize Garanti ŞİRKETİ (“Vize Garanti”)  (Bu sözleşmede “Satıcı” olarak tanımlanacaktır.)

Adres: Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. İlbay Apt. No:142 Kat:5 D:15 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 (212) 296 59 63

E-Posta adresi: info@vizegaranti.com

Alıcı: (Bu sözleşmede “Müşteri” olarak tanımlanacaktır.)

Ad Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-Posta adresi:

Madde 2. Konu

İşbu sözleşme, Müşteri’nin, Satıcı’ya ait vizegaranti.com adlı Internet sitesinden; aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü veya ürünleri sipariş veren Müşteri ile bu Internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 3. Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:

Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme şekli:

Madde 4. Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura adresi:

Faturadaki unvan:

Teslimat adresi:

Teslim edilecek kişi:

Madde 5. Genel Şartlar

5.1 18 yaşından küçük kişiler vizegaranti.com Internet sitesinden alış eriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

5.2 Müşteri, Satıcı’ya ait vizegaranti.com adlı Internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  Müşteri’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Müşteri veya Müşteri’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre Müşteri’ye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Bu süre içinde ürünün Müşteri’ye teslim edilmemesi durumunda Müşteri’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan ari olarak, ürünün sitede belirtilen özelliklerine uygun bir şekilde Müşteri’ye gönderilmek üzere ambalajlayıp, kargoya teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 Satıcı, vizegaranti.com Internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

5.6 Satıcı, sipariş edilen ürünün stokta olmadığı durumlarda, Sözleşme’den doğan yükümlüğünün süresi dolmadan Müşteri’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.7 Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Müşteri’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 Satıcı’nın Müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri bu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

5.9 Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı paketi kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim edilen paketin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Müşteri’ye aittir.

5.10 Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Müşteri’ye tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde; Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteri’den talep edebilir. Müşteri’nin talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişi donduracak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

5.11 Müşteri, Satıcı’ya ait Internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’ye bağlanacaktır.

5.12 Müşteri, Satıcı’ya ait Internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb) işlemlerde bulunamaz.

5.13 Müşteri, vizegaranti.com‘dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

5.14 Müşteri, ürün bedelini herhangi bir nedenle ödemez ya da banka kayıtlarında iptal ettirirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.15 Müşteri, banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.

5.16 Müşteri, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 (bir) hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

5.17 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Müşteri’ye ait kredi kartının, Müşteri’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

5.18 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri ve/veya üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Müşteri ve/veya üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 6 CAYMA HAKKI

6.1. Müşteri, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört ) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks ve e-posta seçeneklerinin biriyle yazılı bildirimde bulunulması ya da buradaki sayfada bulunan formu doldurması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu Hakkın kullanılması halinde,

6.2.1. 3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.2.2. İade formu

6.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve belgeleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren banka havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde 10 gün içerisinde, kredi kartı ile ödemelerde bankalardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak en geç 14 (on dört) gün içinde Müşteri’nin hesabına aktarılır.

6.2.5. Müşteri’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa; Müşteri kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 7 Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 8 YÜRÜRLÜK

Müşteri, web sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Müşteri tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI : Vize Garanti

ALICI :

Tarih:

www.vizegaranti.com adlı Internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

TESLİMAT

www.vizegaranti.com sitesinde satışa sunulan mal veya hizmetin Müşteri tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin Müşteri tarafından vizegaranti.com sitesinde sunulan ödeme şeklinden biri ile ödeme yapılması halinde; vizegaranti.com sitesinden satın alınan ürünü/ürünleri Müşteri’ye Satıcı teslim etmekle mükelleftir.

vizegaranti.com sitesinde satışa sunulan mal veya hizmetin Müşteri’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin satın alma sayfasındaki “okudum onayladım” onay kutucuğunun onay işaretinin bulunması ve Müşteri’nin web sitesinde bulunan ödeme yöntemlerinden kendi tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin vizegaranti.com sitesindeki ödeme şekli ile ödeme yapılmış olması ve ödemenin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu mal/hizmet yasal 30 (otuz) günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak 10 (on) günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde Müşteri’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

Müşteri tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu mal/hizmetin Müşteri’ye teslimi aşamasında; dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin Müşteri’ye teslim edilememesinden ötürü Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.